Tình Hình Đăng Ký Doanh Nghiệp Tháng 10 Năm 2022 – Thành Phố Hồ Chí Minh

Tình Hình Đăng Ký Doanh Nghiệp Tháng 10 Năm 2022 – Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tình hình chung về các doanh nghiệp

Trong tháng 10 năm 2022:

  • Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.049 doanh nghiệp, tăng 59,03% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 30.464 tỷ đồng, tăng 7,99% so với cùng kỳ năm 2021.
  • Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 760 doanh nghiệp.
  • Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.189 doanh nghiệp.
  • Số doanh nghiệp đã giải thể là 380 doanh nghiệp.

2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

  • Theo loại hình:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2022 theo loại hình

  • Theo lĩnh vực, ngành nghề:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2022 theo lĩnh vực, ngành nghề

 

Nguồn thông tin về doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh