Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2022 – Thành phố Hồ Chí Minh

Status of Business Registration in November 2022 - Ho Chi Minh City

1. Tình hình chung về các doanh nghiệp

Trong tháng 11 năm 2022:

  • Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.816 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký mới là 26.736 tỷ đồng.
  • Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 748 doanh nghiệp.
  • Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.279 doanh nghiệp.
  • Số doanh nghiệp đã giải thể là 441 doanh nghiệp.

2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

  • Theo loại hình:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2022

  • Theo lĩnh vực, ngành nghề:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2022

Nguồn thông tin về doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh