Trường hợp nào nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam?

Đầu tư vào tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam (“doanh nghiệp mục tiêu”) thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp mục tiêu là một trong những hình thức phổ biến mà nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên lựa chọn.

Về thủ tục đầu tư, bài viết này không áp dụng cho doanh nghiệp mục tiêu là công ty đại chúng, và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm và công ty trong lĩnh vực dầu khí).

Khi thẩm định doanh nghiệp mục tiêu đạt đủ các điều kiện theo yêu cầu, nhà đầu tư quyết định tiến hành đầu tư vào doanh nghiệp mục tiêu này cần tiến hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp mục tiêu kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm trên 50% trở lên vốn điều lệ doanh nghiệp mục tiêu;
  • Doanh nghiệp mục tiêu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và được cơ quan đăng ký đầu tư cấp thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, doanh nghiệp mục tiêu có nhà đầu tư nước ngoài đó cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trừ các trường hợp được liệt kê ở trên, doanh nghiệp mục tiêu có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vón góp chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần thêm thông tin.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bình luận đã được đóng lại.