Trách nhiệm báo cáo hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, định kỳ hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư bằng cách gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Quy định trên áp dụng dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư, báo cáo được thực hiện theo các mẫu A.III.1, A.III.2, A.III.3, A.III.4 được ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT. Ngoại trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo đó nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế chỉ cần thực hiện thủ tục báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư, báo cáo được thực hiện theo mẫu A.I.20 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Việc không thực hiện báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định có thể bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, và có thể đây là nguyên nhân gây trở ngại cho các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư sau này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.