Lưu trữ thẻ: xin thị thực cho người nước ngoài

Quy Định Chung Về Điều Kiện Và Thủ Tục Cấp Thị Thực Điện Tử

Thị thực điện tử là thị thực được cấp qua giao dịch điện tử, có...