Lưu trữ thẻ: đầu tư

Tình Hình Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam 5 Tháng Đầu Năm 2022

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2022, cả nước có 34.989 dự án còn hiệu lực với tổng...