Chi nhánh tại Việt Nam | Quyền và Nghĩa vụ

The Branch in Vietnam | Rights and Obligations | Chi nhánh tại Việt Nam | Quyền và Nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh của thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Đó là một trong những thắc mắc của nhà đầu tư nước ngoài khi đến mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Trong bài viết này, TTVN Legal sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cốt lõi về quyền và lợi ích hợp pháp của Chi nhánh, cũng như nghĩa vụ mà Chi nhánh cần thực hiện khi hoạt động tại Việt Nam. 

Trước tiên, pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh được xác lập kể từ khi thương nhân nước ngoài hoàn thành đăng ký thành lập Chi nhánh tại Việt Nam theo những cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh được thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và phù hợp với nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh.

1. Quyền của Chi nhánh

Pháp luật cho phép Chi nhánh những quyền cơ bản phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo quy định tại Điều 19 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Nghị định số 07/2016/NĐ-CP bao gồm:

 • Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh;
 • Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong Giấy phép thành lập Chi nhánh và Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
 • Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với Giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Lưu ý: Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

2. Nghĩa vụ của Chi nhánh

Chi nhánh có nghĩa vụ thực hiện theo quy định của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Nghị định số 07/2016/NĐ-CP như sau:

 • Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý: Trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

3. Người đứng đầu Chi nhánh

Người đứng đầu Chi nhánh được bổ nhiệm bằng văn bản bởi thương nhân nước ngoài (theo hồ sơ đăng ký thành lập) để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh theo pháp luật quy định. Người đứng đầu Chi nhánh được ghi nhận trong Giấy phép thành lập cần tuân thủ quy định tại Điều 33 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP như sau:

(1)  Phạm vi chịu trách nhiệm:

 • Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền;
 • Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

(2)  Điều kiện hiện diện tại Việt Nam và khi xuất cảnh:

 • Người đứng đầu Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
 • Trường hợp người đứng đầu Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.
 • Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đứng đầu Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Chi nhánh trở lại làm việc hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.

Lưu ý: Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài và người đứng đầu Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

(3) Không được cùng kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Như vậy, khi được phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài và người đứng đầu Chi nhánh phải tuân thủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh. Thương nhân nước ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh chịu trách nhiệm trước thương nhân nhân nước ngoài về mọi hoạt động theo nội dung đã được ủy quyền.

TTVN Legal có thể hỗ trợ nhà đầu tư những gì?

Dựa trên nhu cầu cụ thể của nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường Việt Nam, TTVN Legal sẽ:

 • Tư vấn về khả năng đáp ứng các điều kiện cần và đủ của nhà đầu tư trước khi tiếp cận thị trường Việt Nam;
 • Tư vấn pháp lý cho Chi nhánh thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cần thực hiện sau khi được cấp phép thành lập tại Việt Nam;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên, cảnh báo rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong quá trình hoạt động, hỗ trợ thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật của Chi nhánh tại Việt Nam;
 • Tư vấn và giới thiệu cho nhà đầu tư các đối tác tiềm năng liên quan đến hoạt động dự kiến của Chi nhánh tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.