Trách nhiệm thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong công ty đại chúng

Thông qua quy định cụ thể trong hành lang pháp lý với Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ chi phối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề không thuộc diện nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, hay lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, mà nhà nước giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng kiểm tra thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa khi đầu tư vào công ty đại chúng đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo quy định của pháp luật đã xác định rõ trách nhiệm thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty đại chúng, theo đó công ty khi hoàn tất việc đăng ký trở thành công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới hình thức: (1) trực tiếp đầu tư, giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán; (2) gián tiếp đầu tư dưới hình thức uỷ thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

 

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.