Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2023 – Thành phố Hồ Chí Minh

Status of Business Registration in February 2023 – Ho Chi Minh City | Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2023 – Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng 02 năm 2023:

  • Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.063 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký mới là 48.650 tỷ đồng.
  • Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 531 doanh nghiệp.
  • Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.209 doanh nghiệp.
  • Số doanh nghiệp đã giải thể là 308 doanh nghiệp.

2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

  • Theo loại hình:

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình

  • Theo lĩnh vực, ngành nghề:

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực, ngành nghề

Nguồn thông tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh